Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 13:46 13/01/2018  

MẪU SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TỔ

TRƯỜNG THCS  PHẠM QUANG ÁI

            TỔ:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BC-TCM

 

Quảng Ngạn., ngày    tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Kính gởi:  ………………………………………………………………..

Các căn cứ để báo cáo……………….

 

Phần A: Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học kỳ I năm học 2017-2018.

I. Về thực hiện nhiệm vụ Chuyên môn của tổ.

1. Công tác duy trì số lượng:

- Công tác duy trì số lượng và các biện pháp để duy trì số lượng. Nêu cụ thể duy trì bao nhiêu, lý do giảm thật cụ thể.

2. Kết quả các hoạt động chuyên môn:

- Xây dựng, thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục: Nêu cụ thể đã xây dựng tích hợp giảng được bao nhiêu môn học.

- Công tác kiểm tra nội bộ của tổ:

 

Tổng số kiểm tra theo kế hoạch

Trong đó

Đã thực hiện trong HK1

Ghi chú

Toàn diện

Chuyên đề

Toàn diện

Chuyên đề

SL

 

 

 

 

 

 

TL

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra chuyên đề gì, kết quả

- Các chuyên đề đã thực hiện và kết quả cụ thể:

- Về đổi mới phương pháp, sinh hoạt tổ chuyên môn, việc xây dựng và triển khai dạy các chủ đề tích hợp.

- Công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra HSSS: nêu cụ thể tổng số tiết đối với TT, PTT, GV; kết quả kiểm tra HSSS.

- Công tác chỉ đạo hoạt động quản lý sinh hoạt chuyên môn qua mạng trường học kết nối (nêu cụ thể số lượng tài khoản đã cấp cho HS, GV. Số chuyên đề đã tham gia trên mạng, các GV, HS tiêu biểu tham gia tích cực).

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:(Lưu ý: Tổ bc công tác bồi dưỡng Hùng biện TA xem như BDHSG)

+ GV bồi dưỡng, tổng số tiết bồi dưỡng, số lượng HS tham gia bồi dưỡng cụ thể từng môn…

+ Những việc đã làm tốt; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Tham gia cuộc thi KHKT:

Nêu số lượng và sản phẩm đã tham gia thi, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Số HS tham gia thi MTCT cấp huyện ……./…….. số HS đạt giải huyện; nêu hạn chế và nguyên nhân.

- Công tác chấm, chữa bài KT định kỳ; việc cộng điểm, vào sổ; báo cáo thông tin hai chiều.

Nêu cụ thể những GV còn sai sót nhiều trong chấm chữa; báo cáo thông tin thiếu kịp thời cho tổ, cho BGH.

- Kết quả chất lượng bộ môn:

+ Nêu cụ thể chất lượng từng môn;

+ So sánh với chỉ tiêu đã đăng ký;

+ Nguyên nhân còn thấp;

+ Giải pháp khắc phục trong học kỳ 2.

- Kết quả xếp loại HS đối với khối lớp dạy tiếng Anh hệ 10 năm:

Khối

SL

Gỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu nguyên nhân chất lượng còn thấp, giải pháp nâng cao chất lượng

3. Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức.

- Tổ chức bao nhiêu HĐNGLL, chủ đề gì thuộc lớp nào

- Việc thực hiện hát Quốc ca tại các buổi chào cờ; tập thể dục giữa giờ của học sinh. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống.

- Công tác chỉ đạo giáo dục toàn diện: Giáo dục đạo đức, lối sống, nề nếp kỷ cương trong học sinh, giáo dục thể chất, pháp luật, ATGT, môi trường… (cần nêu cụ thể những biện pháp đã làm, những yếu kém cần khắc phục và kết quả).

4. Tham gia các đợt tập huấn:

5. Sử dụng thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, y tế trường học.

- Việc bảo quản và khai thác trang thiết bị hiện có, tầng suất sử dụng phòng thực hành, thiết bị (nêu cụ thể số tiết dạy tại phòng thực hành/tổng số tiết thực hành đối với từng môn học).

- Công tác quản lý và xây dựng thư viện; hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, ngày Sách ViệtNam.

- Tham gia bảo hiểm y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa dịch bệnh…

Lưu ý: Tổ nào đã thực hiện mục gì của phần này thì làm báo cáo sơ kết

II. Kết quả xếp thi đua HKI của Tổ.

TT

Họ và tên

Điểm tự chấm

Tổ chấm

Xếp loại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Những việc làm nổi bậc của tổ trong HKI:

Những việc làm đáng được biểu dương, những GV đáng được biểu dương của tổ.

IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

………………………………………………………………………………….

V. Những kiến nghị, đề xuất của tổ:

………………………………………………………………………………….

Phần B. Phương hướng trọng tâm học kỳ II năm học 2017 – 2018

Trên cơ sở những công việc đã làm được, những tồn tại hạn chế đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong phương hướng của nhà trường các tổ  đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của HKII nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học.

 

 

Nơi nhận:                                                                             

- BGH (để bc);                                                                                   

- Các tổ viên;

- Lưu: tổ.

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 339

Các tin khác