Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:06 07/10/2019  

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020

 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM QUANG ÁI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /KH-THCS

 Quảng Ngạn, ngày 7  tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020

        Căn cứ Kế hoạch số 2233/KH-SGDĐT-GDCN-GDTX, ngày 30/9/2019

của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về  bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo

viên các cơ sở giáo dục  mầm non,  phổ thông và giáo dục  nghề nghiệp  -  giáo dục

thường xuyên   năm học 2019 - 20120.

        Thực hiện Kế hoạch Số 32/KH-PGDDT ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD-ĐT Quảng Điền về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên.

        Trường THCS Phạm Quang Ái  xây dựng Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên  năm học 2019-2020 như sau:

   I. Mục đích của BDTX

- Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX được cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở từng cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự quản lý, tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.

- Việc triển khai công tác BDTX phải gắn việc đánh giá GV, CBQL theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm. Kết quả BDTX là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua của CBQL, giáo viên.

 4. Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ GV, CBQL tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Nhà trường và Phòng GD&ĐT. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của GV và CBQL giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

6. Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên và CBQL trong nhà trường. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

   II. Đối tượng BDTX

          Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Phạm Quang Ái.

          Những trường hợp được miễn: CBQL và giáo viên sẽ nghỉ hưu trong năm học, hoặc đang bị ốm đau không đi lại được.

         III. Nội dung, thời lượng BDTX

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)

BDTX và phát triển nghề nghiệp (Triển khai tại địa phương nội dung tập huấn của Bộ GD&ĐT cho CBQL và GV cốt cán theo tinh thần Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GD&ĐT)

b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)

Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

c. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX CBQL, GV ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; CBQL, GV tự lựa chọn thêm các mô-đun bồi dưỡng để đủ thời lượng theo quy định.

c.1. Đối với giáo viên

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân giáo viên mà giáo viên lựa chọn những nội dung (mô-đun) bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, phù hợp với bậc học và nhu cầu của từng cá nhân.

Tài liệu được hướng dẫn tại Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Không được chọn lại những mô-đun đã đăng ký bồi dưỡng các năm trước đây.

c.2. Đối với cán bộ quản lý

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân CBQL mà lựa chọn những nội dung (mô-đun) bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, phù hợp với bậc học và nhu cầu của từng cá nhân.

Tài liệu được hướng dẫn tại Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Không chọn lại những mô-đun đã đăng ký bồi dưỡng các năm trước đây.

IV. Hình thức BDTX

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

V. Tài liệu bồi dưỡng

-  Nguồn tài liệu được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://moett.gov.vn - Chuyên đề giáo dục và đào tạo-Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

VI. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá  

          - Việc đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.

          - Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL của trường thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT.

          Yêu cầu việc đánh giá kết quả BDTX của GV và CBQL phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi CBQL và GV luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học và giáo dục học sinh.

           1. Cách đánh giá kết quả BDTX:

           a) CBQL, GV chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng 1, 2 và 3.

Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:

          - Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

b) Tổ chuyên môn tổ chức để CBQL, GV trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.

Lưu ý:

- CBQL thuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

- Điểm nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và từng mô-đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tổ tham gia đánh giá. Nếu điểm đánh giá của CBQL, GV chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là không hợp lệ và lúc đó điểm đánh giá trung bình được xác định là trung bình cộng điểm đánh giá của các CBQL, GV còn lại.

Ví dụ: Tổ bộ môn nào đó của trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX các nội dung (mô-đun) cho một thành viên trong tổ. Tổ có 06 thành viên; một thành viên được đánh giá và 05 thành viên còn lại sẽ tham gia đánh giá.

- Kết quả đánh giá của 05 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,0 cho nội dung (mô đun) nào đó đối với thành viên này thì điểm trung bình cộng sẽ là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0 + 8,0)/5 = 7,6  

- Điểm đánh giá của 05 thành viên với số điểm lần lượt là 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 10,0 cho 01 nội dung (mô-đun); lúc đó, điểm đánh giá trung bình sẽ là 8,0. Như vậy, điểm trung bình của nội dung (mô- đun) đó là không hợp lệ (vì có một điểm 10,0 trong đánh giá, chênh lệch 2,0 so với điểm trung bình); cho nên điểm nội dung (mô-đun) của thành viên được đánh giá này sẽ được tính lại là (7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0)/4 = 7,5.

- Tương tự đối với các nội dung ( mô- đun) còn lại

2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10 (phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm) khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là điểm thành phần).

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

          ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

Ví dụ:  Một thành viên ở trường có các cột điểm và ĐTB BDTX như sau:

Điểm ND 1

Điểm

ND 2

Điểm ND 3

ĐTB BDTX

Mô đun 42

Mô đun 43

Mô đun 44

Mô đun 45

8,0

7,5

7,0

7,6

6,5

8,0

7,6

     

        4. Xếp loại kết quả BDTX

        4.1. Đối với GV  tham gia học tập đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch và có các điểm thành phần đạt từ 5,0 điểm trở lên thì được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX và được xếp loại cụ thể như sau:

        - Loại Trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5,0 điểm;

        - Loại Khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6,0 điểm;

        - Loại Giỏi: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 9,0 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7,0 điểm.

         * Các trường hợp khác được đánh giá là Không hoàn thành.

         4.2. Đối với CBQL xếp loại theo 2 mức: Đạt yêu cầuKhông đạt yêu cầu.

         * Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của công chức, viên chức hàng năm và là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

5. Hồ sơ BDTX

- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; các báo cáo theo từng mô-đun.

- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX ; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.

6. Công nhận và được cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Trường lập báo cáo và tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của CBQL, GV và đề nghị Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

- Việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích CBQL, GV tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng.

 

VII. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của Hiệu trưởng.

          - Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch BDTX của TCM, PHT và GV; xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX của trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; báo cáo kế hoạch BDTX của đơn vị về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/10/2019.

          - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của CBQL, GV về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/5/2020 bằng văn bản và bản mềm qua email qua bộ phận chuyên môn THCS.

          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.

STT

Nội dung

Thời gian

1

-Xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế trình Phòng GD&ĐT phê duyệt theo từng bậc học; triển khai kế hoạch thực hiện tại đơn vị theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch thực hiện.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện BDTX; phê duyệt kế hoạch thực hiện  BDTX của tổ chuyên môn và giáo viên.

10/2019

2

Thực hiện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác BDTX đối với CBQL và giáo viên; tổ chức đánh giá kết quả BDTX của CBQL và giáo viên công bằng, khách quan.

10/2019 đến 4/2020

3

Tổ chức tổng kết, đánh giá, tổng hợp kết quả BDTX báo cáo về Phòng GD&ĐT.