Thứ Hai, 17/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020

- Trực cơ quan: T Nhật-T Tiến-T Dũng-T Hinh-T Phúc

Buổi chiều

Trực cơ quan: C Mùi-T Tiến-T Dũng-T Hinh-T Phúc

Thứ Ba, 18/02/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan: T Nhật-T T Hiệu-T Bình-T Hỷ-C Thủy

Buổi chiều

Trực cơ quan: C Mùi-T T Hiệu-T Bình-T Hỷ-C Thủy

Thứ Tư, 19/02/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan: T Nhật-C Hương-T Nam-T Hỷ-C Hạnh

Buổi chiều

Trực cơ quan: C Mùi-C Hương-T Nam-T Hỷ-C Hạnh

Thứ Năm, 20/02/2020

Buổi sáng

- Trực cơ quan: T Nhật-T Thiệu-C Phương-C Như-C Thúy.

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (BGH-BCHCĐ-BTCĐ-TTr-TT-TKHĐ): 9h00'

Buổi chiều

 Trực cơ quan: C Mùi-T Thiệu-C Phương-C Như-C Thúy.

Thứ Sáu, 21/02/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan: T Nhật-T Huân-T Lực-C Hải-C Châu.

Buổi chiều

Trực cơ quan: C Mùi-T Huân-T Lực-C Hải-C Châu. 

Thứ Bảy, 22/02/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan: T Nhật-T Cường-T Anh-C Nhàn-T Năm.

Buổi chiều

Trực cơ quan: C Mùi-T Cường-T Anh-C Nhàn-T Năm.